Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem www.manufakturamojejmamy.pl jest: Manufaktura Mojej Mamy Sp. z o.o. Sp. K. ul. Edmunda Nagórskiego 8, 83-050 Kolbudy, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000620963, NIP: 604-017-11-13, REGON 364574532, adres kontaktowy e-mail: e-sklep@manufakturamojejmamy.pl. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator wykorzystuje wyłącznie dane osobowe na potrzeby korzystania ze strony internetowej www.manufakturamojejmamy.pl.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami oraz są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Pliki „cookies”

Sklep internetowy www.manufakturamojejmamy.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Klienta ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług www.manufakturamojejmamy.pl W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania www.manufakturamojejmamy.pl, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Cel i zakres zbierania danych Klientów przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem usługi:

  • Imię i nazwisko, nazwa firmy,
  • Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
  • Numer telefonu,
  • Numer NIP,
  • Adres e-mail.

Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach sklepu www.manufakturamojejmamy.pl.

Cel i zakres zbierania danych

Korzystanie, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem www.manufakturamojejmamy.pl lub zawieranie umowy sprzedaży, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

  • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w ust. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (ust. 2 pkt. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem www.manufakturamojejmamy.pl Klient jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: e-sklep@manufakturamojejmamy.pl.

Statystyki Google Analytics

Zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: „Polityka ochrony prywatności Google Analytics”.

Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Usługodawca udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia regulamin Manufaktura Mojej Mamy Sp. z o.o. Sp. K. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.