Polityka prywatności
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem www.manufakturamojejmamy.pl
jest: Manufaktura Mojej Mamy Sp. z o.o. Sp. K. ul. Edmunda Nagórskiego 8, 83-050 Kolbudy, wpisana
do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000620963, NIP: 604-017-11-13, REGON
364574532, adres kontaktowy e-mail: e-sklep@manufakturamojejmamy.pl. Dane osobowe są
przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr
133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Administrator wykorzystuje wyłącznie dane osobowe na potrzeby korzystania ze strony internetowej
www.manufakturamojejmamy.pl.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z
prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami oraz są przetwarzane
oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest
to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Pliki „cookies”
Sklep internetowy www.manufakturamojejmamy.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie
Klienta ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików
„cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług www.manufakturamojejmamy.pl W
plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
www.manufakturamojejmamy.pl, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Cel i zakres
zbierania danych Klientów przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów
marketingowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem
usługi:
Imię i nazwisko, nazwa firmy,
Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
Numer telefonu,
Numer NIP,
Adres e-mail.
Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia przez
Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach sklepu www.manufakturamojejmamy.pl.
Cel i zakres zbierania danych
Korzystanie, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem
www.manufakturamojejmamy.pl lub zawieranie umowy sprzedaży, z czym wiąże się konieczność
podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie
decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Administratora.
Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz.
883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw
dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w ust. 2. Przetwarzanie danych będzie miało
związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie
osoby, której dane dotyczą (ust. 2 pkt. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług
drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem www.manufakturamojejmamy.pl Klient jest
informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.
Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie
przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych
Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu realizacji uprawnień, o których mowa
w ust. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: esklep@manufakturamojejmamy.pl.
Statystyki Google Analytics
Zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: „Polityka ochrony prywatności
Google Analytics”.
Postanowienia końcowe
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Usługodawca udostępnia środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się
odpowiednio postanowienia regulamin Manufaktura Mojej Mamy Sp. z o.o. Sp. K. oraz inne
właściwe przepisy prawa polskiego